PROJEKTI

NAŠI PROJEKTI

Dolgoročni projekti kot obogatitev v šolskem letu 2017/18

Vsak projekt sledi cilju medpodročnih povezav, povezava vseh področij kurikuluma, od gibanja do matematike. Vsak projekt je kroskurikularen oz. deluje na ravni kurikluma kot celote.

V tem šolskem letu bomo imeli štiri osnovne projekte:

Projekt: Besede in jeziki

Projekt: Naš senzorni vrt ali vrnitev izkušnje

Projekt: Abeceda prometne varnosti

Projekt: Ne bojim se vode

Zgoraj našteti projekti so zaradi pozitivnih učinkov postali prepoznavni del "Zarjinega vzgojnega stila". Realizacija posameznih projektov bo vsebinsko povezana z izvedbami v vsebinskih sklopih in dopolnilnih dejavnostih.

Projekt: Besede in jeziki 

Temeljni cilj je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete.

S tem projektom smo začeli že v šolskem 2011/12, to pomeni šest let procesa, ustvarjalnosti in razvoja. Projekt je zasnovan medkulturno in dialoško. Ta način omogoča povezovanje in vključevanje različnih ciljnih skupin prebivalcev – državljanov. Z aktivnostmi v projektu ustvarjamo PROSTOR ZA SOBIVANJE IN POSLUŠANJE JEZIKOV, to je inovativen projekt, ki presega administrativne delitve in povezuje različne oblike življenja.

Nosilca projekta: Zasebni vrtec Zarja in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Sodelujoči strokovnjaki in druge institucije: zunanji strokovni sodelavci in organizacije.

Ciljna skupina: strokovni delavci, vsi predšolski otroci v našem vrtcu, starši, javnost širše lokalne skupnosti, strokovni delavci v drugih ustanovah…

Trajanje: vse šolsko leto in nadaljevanje v prihodnosti.

Strokovne smernice za šolsko leto 2017/18:

 • Razvijanje bralne pismenosti, kot temelja vseh drugih pismenosti
 • Povečati strokovno skrb za razvoj bralne pismenosti otrok z drugim maternim jezikom.
 • Razvijati bralno pismenost in bralno kulturo v družinah in porajajočo se pismenost pri predšolskih otrocih za uspešen nadaljnji razvoj pismenosti.
 • Okrepili bomo profesionalne kompetence na področju medkulturnosti pri vseh zaposlenih.
 • Projekt bomo nadaljevali v sodelovanju s Knjižnico in drugimi zunanjimi sodelavci.
 • Utrdili bomo že vpeljane dejavnosti in aktivnosti in jih vsebinsko nadgradili.
 • Vsebine iz področja projekta bodo v vseh oddelčnih LDN-jih.
 • Izvajanje dejavnosti za razvoj bralne pismenosti bo načrtovano v oddelčnih LDN-jih.
 • S strokovnimi sodelavci iz Knjižnice bomo nadaljevali strategijo pridobivanja knjižnega gradiva za otroke v različnih jezikih Medkulturne knjižnice.
 • Na Javnem razpisu Občine Kamnik za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov bomo v letu 2018 (predvidoma marec 2018) skupaj s Knjižnico ponovno skušali pridobiti nekaj finančnih sredstev za aktivnosti na tem področju.
 • Okrepili bomo vzpostavljeno kroskurikularnost v sklopih in dopolnilnih dejavnostih.
 • Urejanje arhiva in gradiva o izvedbi projekta.

Kaj je bralna pismenost:

Bralna pismenost se kot zmožnost in družbena praksa razvija vse življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. Ob upoštevanju različnih pojmovanj ta strategija predlaga in uporablja naslednjo izhodiščno opredelitev: Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi.

Povzeto iz gradiva: http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.pdf

Projekt: Naš senzorni vrt ali vrnitev izkušnje

Projekt izvajamo že od šolskega leta 2010/11. V projektu združujemo gozdno in doživljajsko pedagogiko. Doživljajska pedagogika omogoča dozorevanje in razvoj osebnosti otrok in odraslih. Ustvarjamo možnosti za tesen stik, dotik, poslušanje, okušanje, opazovanje… narave. Otroci spoznavajo lastnosti narave, njeno raznovrstnost, raznobarvnost… preko doživljanja-doživetja in na podlagi izkušnje ter praktičnega dela.

Nosilec projekta: Zasebni vrtec Zarja.

Sodelujoči strokovnjaki in druge institucije: zunanji strokovni sodelavci in organizacije.

Ciljna skupina: strokovni delavci, vsi predšolski otroci v našem vrtcu, starši, partnerji v širši lokalni skupnosti in iz drugih področij.

Trajanje: vse šolsko leto in nadaljevanje v prihodnosti.

Strokovne smernice za šolsko leto 2017/18:

 • S projektom bomo nadaljevali v skladu s konceptom doživljajske pedagogike.
 • Vsebine iz področja projekta bodo v vseh oddelčnih LDN-jih.
 • V projektu bomo okrepili prepoznavanje in vključevanje naravoslovnih vsebin v oddelčnih LDN-jih.
 • Sistematično vključevanje vsebin zgodnjega naravoslovja, ki razvijajo otrokov emocionalni odnos do narave, ki je predpogoj za oblikovanje odgovornosti do narave.
 • Obdržali bomo dejavnosti in aktivnosti, ki so opisane in jih vsebinsko nadgradili.
 • Dopolnili bomo Kotiček za živali z novimi prebivalci.
 • Vrtički bodo vključeni v doživljajski in eksperimentalni koncept.
 • Vključili bomo druge sprejemljive dejavnosti in aktivnosti.
 • Različne medpodročne povezave bomo obogatili in jim dodali vsebine in aktivnosti.
 • Vzpostavljene obstoječe in nove strokovne povezave bomo okrepili, nadgradili in dopolnili.
 • Sistematično urejanje arhiva in gradiva za predstavitev in izmenjavo dobre prakse.

 

Naš senzorni vrt ponuja prostor za obilico aktivnosti, ki bogatijo dopoldneve, tako otrokom kot vsem zaposlenim, ki se zavedajo njegove vrednosti.

Projekt: Abeceda prometne varnosti

Projekt izvajamo in razvijamo že od šolskega leta 2012/13.

Nosilec projekta: Zasebni vrtec Zarja

Sodelujoči strokovnjaki in druge institucije: policisti prometniki, SPV, Javna agencija RS za varnost v cestnem prometu, Zavod VARNA POT, prostovoljci v prometni preventivi,

Ciljna skupina: vsi predšolski otroci v našem vrtcu, zaposleni v vrtcu, starši.

Trajanje: vse šolsko leto in nadaljevanje v naslednje šolsko leto.

Strokovne smernice za šolsko leto 2017/18:

 • Nadaljevanje sistematične preventivne prometne edukacije otrok in posredno njihovih staršev; v vsakem oddelku in na ravni celotnega vrtca. Vsebine iz področja prometne varnosti bodo v vseh oddelčnih LDN-jih.
 • Odzivanje na različne aktualne akcije v prometni preventivi. Smiselna povezava z mednarodnimi projekti: ETM,…
 • Stalni pregled spletne strani JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA in izvajanje smiselnih preventivnih akcij in posredovanje primernega gradiva strokovnim delavcem v oddelkih in staršem, dostop: https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/napovednik-akcij/
 • Izvedba projekta Pasavček, ki ga razpisuje prej omenjena agencija.
 • Izvedba preventivnih obiskov policistov v predšolskih oddelkih otrok, sodelovanje s PP Kamnik in drugimi zunanjimi sodelavci.
 • Utrjevanje ponotranjenega samozaščitnega in preventivnega ravnanja otrok – udeležencev v prometu v sodelovanju policisti prometniki in nevladnimi organizacijami.
 • Urejanje arhiva in gradiva o projektu Abeceda prometne varnosti za strokovno predstavitev dobre prakse.

Projekt: Ne bojim se vode

Projekt izvajamo in razvijamo že od šolskega leta 2013/14. To šolsko leto bo izvedba projekta predvidoma potekala petič.

Nosilec projekta: Zasebni vrtec Zarja in Plavalni klub Kamnik

Sodelujoči strokovnjaki in druge institucije: plavalni učitelji in Plavalni klub Kamnik.

Ciljna skupina: otroci v oddelkih pred vstopom v šolo oz. vsi predšolski otroci v našem vrtcu kot dolgoročni cilj. V šolskem letu 17/18 bodo vključeni otroci iz oddelkov pred vstopom v šolo.

Vsak oddelek otrok ima predvidenih 12 plavalnih obiskov na bazenu.

Trajanje: vse šolsko leto po terminskem planu in predvideno nadaljevanje v naslednje leto.

Lokacija: notranji bazen v CIRIUS-u, Novi trg 43a, Kamnik

Strokovne smernice za šolsko leto 2017/18:

 • Delo bomo nadaljevali po strokovnih smernicah, ki jih je pripravila: VEDRANA SEMBER (prof. športa, mag. kineziologije, bivša plavalka in učiteljica plavanja, z naslovom: SISTEM POUČEVANJA PLAVANJA za vrtec ZARJA.

Operativni cilji projekta oz. plavalnega opismenjevanja:

 • Prilagajanje otrok na vodo.
 • Usvajanje preprostih oblik gibanja v vodi.
 • Usvajanje preprostih oblik plavanja.
 • Oblikovanje pogojev za izvajanje plavalnih dejavnosti oz. pridobitev občutka za vodo in učinkovit zajem vode.
 • Krepitev občutka varnosti v vodi in podpora ob premagovanju strahu pred vodo pri posameznih otrocih.

 

Pomembno je vedeti, da je primarni cilj otroka, da se bo imel lepo, da ga ne bo strah, da bo užival s prijatelji, da se bo igral in šele drugoten je otrokov cilj, da se bo naučil plavati.

 

Vsebinski sklopi kot obogatitev v šolskem letu 2017/18

Vsebinski sklopi so profesionalno vsebinsko vezivo, ki omogoča medpredmetno povezovanje in prilagoditev dejavnosti razvojni stopnji otrok v posameznem oddelku pri izvedbi projektov in kurikuluma v celoti.

 

V šolskem letu 2017/18 načrtujemo 6 vsebinskih sklopov:

 • Ljudsko izročilo praznika v besedi, pesmi, plesu, običaju, sliki…; od septembra 2017 do junija 2018.
 • »Jaz imam pa eno domislico«; poslušanje in pripovedovanje; od septembra 2017 do maja 2018.
 • Teden otroka; oktober 2017.
 • Rojstni dan vrtca Zarja; 10. 2017.
 • Praznični december; december 2017 oz. do 22. 12. 2017.
 • Skupna poletna srečanja, od konca meseca maja do 22. 6. 18.

 

To so večplastne dejavnosti, ki bodo potekale v različnih časovnih obdobjih, na različnih nivojih, na različne načine in z različno dolžino trajanja. Vsebinske sklope bomo smiselno vključevali v vse aktivnosti v vrtcu.

Vsebine v vseh sklopih bodo  pomembna povezovalna komponenta vzgojnega, pedagoškega in socialnega življenja našega vrtca. Skupni cilji za vse vsebinske sklope so:

 • Pozitivni vzgojno-pedagoški učinek za otroke v vseh oddelkih.
 • Velik socialno-povezovalni učinek za vse zaposlene v vrtcu.
 • Možnost socialno-povezovalnega učinka med starši in zaposlenimi v vrtcu.

 

Dopolnilne dejavnosti kot obogatitev v šolskem letu 2017/18

Dopolnilne dejavnosti bodo potekale v različnih časovnih obdobjih, na različnih nivojih in na različne načine. Skupna lastnost vseh teh dejavnosti je in bo povezovalni učinek:

 • med oddelki v vrtcu,
 • na nivoju vrtca med različnimi področji kurikula in področji dela ter
 • zunanjimi strokovnjaki in institucijami.

Vse dejavnosti bomo smiselno vključevali v vse projekte in vsebinske sklope. Na realizacijo dejavnosti bodo vplivala tudi razpoložljiva finančna sredstva

 

Naše dopolnilne dejavnosti v letu 17/18

Gledališče v vrtcu Zarja.

Gostujoča knjižna zbirka, za vse otroke, starše...

Medkulturna knjižna zbirka za vse otroke, starše...

Predšolska bralna značka, za otroke od 4. leta dalje.

Poverjeništvo za mladinski tisk.

Cici vesela šola.

Otroško plesno izročilo.

Otroški pevski zbor.

Ustvarjamo z glino.

Jogijske urice; joga v dnevnem programu.

Medgeneracijsko sodelovanje.

Likovni natečaji.

Kotiček za živali.

Naravoslovni utrinki.

Raziskovalni kotiček.

Kaj lahko storim za drugega.

Zarja v Arboretumu in še kje.

Igrače na počitnicah.

 

 

Krajši projekti in drugi dogodki kot obogatitev v šolskem letu 2017/18

 

Vsako šolsko leto se vključujemo v projekte, ki jih pripravljajo in načrtujejo različne zunanje institucije in mednarodne organizacije. Nekateri projekti so stalnica, v primeru razpisa projektov, ki so skladni z našim LDN-jem se bomo naknadno smiselno vključevali v ponujene vsebine.

Evropski teden mobilnosti - mednarodni projekt

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Občina Kamnik aktivno sodeluje v tem projektu. Dan brez avtomobila bo v Kamniku,  21. 9. 2017. Program dejavnosti koordinira lokalna skupina za preventivo v cestnem prometu.

Ciljna skupina: otroci v starejših oddelkih drugega starostnega obdobja in zaposleni.

Vsebine projekta so vsebinsko in smiselno povezane s projektom Abeceda prometne varnosti.

Mesec požarne varnosti z evakuacijo - državni projekt

Projekt poteka pod okriljem Ministrstva za obrambo, vodi ga Uprava RS za zaščito in reševanje oz. Gasilska zveza Slovenije. Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena površinam za gasilce. Več gradiva o projektu bo dostopno na: http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti

Del projekta je tudi redna letna evakuacijska vaja. V tem letu je predvidena med 21. 5. in 25. 5. 18.

Ciljna skupina: otroci v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, starši in zaposleni.

 

Veronikin tek; Ciciban teče – lokalni projekt

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je organizator netekmovalne rekreativne tekaške prireditve.  Datum prireditve: 7. 10. 2017, sobota.

Koncept prireditve, povzeto iz http://www.gorenjska-mojplanet.si/veronikin-tek/:

Sreča je v gibanju – to je prav gotovo slogan Veronikinega teka po ulicah Kamnika. Mestne ulice Kamnika na dan Veronikinega teka preplavijo tekači, ki na Glavni trg vedno privabijo tudi lepo število navijačev in drugih obiskovalcev. Tek nima izrazito tekmovalnega značaja. Organiziran je v duhu razgibavanja telesa in prijetnega druženja, tekanja po čudovitih ulicah Kamnika, zato je vredno doživeti to tekaško avanturo.

Ciljna skupina: predšolski otroci, starši in zaposleni.

Dan slovenske hrane - državni projekt

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11. 10. 1012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12. Vsako leto poleg tradicionalnega slovenskega zajtrka organiziramo različne aktivnosti, ki so povezane s slovensko hrano. Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo potekal 17. novembra 2017.

Glavna smernica iz okrožnice, za leto 2017:

Pri izbiri hrane tako doma, kot v vrtcu, v šoli ali na delovnem mestu, naj ima prednost hrana, ki jo je pripravil domač, slovenski pridelovalec ali predelovalec. Hrana, ki je bila pripravljena v bližini, je bolj sveža, bolj hranljiva, s polnejšim okusom in brez dodajanja dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje okusa.

Ciljna skupina: predšolski otroci, starši in zaposleni.

 

Sodelovanje s CMEPIUS-om – mednarodno sodelovanje

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja se v krajši različici imenuje CMEPIUS. Ima status javnega zavoda. Za šolsko leto 2017/18 smo vzpostavili smo sodelovanje z javnim zavodom CMEPIUS. Zavod je sogovornik tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju. Zavod deluje proaktivno, povezovalno in kot koordinator znanja, izkušenj in idej. Sodelovanje s CMEPIUS-om deluje širše: predvsem na generacije, ki prihajajo. V sodelovanju s CMEPIUS-om želimo uresničevati skupne cilje izobraževanja, tako na nacionalni kot evropski ravni, in delamo v smeri njihovega uresničevanja.

Strokovne smernice za šolsko leto 2017/18:

 • Vzpostaviti osnove za delovanje in sodelovanje v različnih programih in razpisih, ki so razpoložljivi v evropskem prostoru.
 • Vzpostaviti začetke za tovrstno strokovno sodelovanje za vse zaposlene v vrtcu Zarja.
 • Vsem zaposlenim ponuditi kvalitetno informacijo o možnostih na tem področju.
 • Vključitev v enostavne programe in projekte, ki bodo del ponudbe.

Ciljna skupina: predšolski otroci, zaposleni in starši

 

Projekt: Varno s soncem 2018 – državni projekt

Projekt bo potekal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin. Program VARNO S SONCEM že vsa leta izvajamo v našem vrtcu. V program so vključeni vsi otroci v našem vrtcu. Več o poteku programa je dosegljivo na: http://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem

Predvidena časovnica programa je naslednja:

 • Do 30. 3. 18, zbiranje prijav za sodelovanje.
 • Do 21. 4. 18, dopolnitev vseh rubrik v sklopu VARNO S SONCEM na spletni strani nijz.si
 • V tednu od 14. 5. do 18. 5. 18, izvedba izobraževanja za vodje projekta.
 • 5. DAN SONCA
 • 5. 18, najkasnejši datum za začetek programa v prijavljenem vrtcu.
 • Maj/junij; izvajanje vzgojno izobraževalnih vsebin povezanih s preventivnim programom VARNO S SONCEM v vseh prijavljenih vrtcih.
 • Julij, avgust; upoštevanje načel v smislu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.
 • September; upoštevanje načel v smislu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Oddaja poročila o izvedbi programa VARNO S SONCEM v vrtcih.
 • Oktober; evalvacija preventivnega programa in zaključno poročilo.

Ciljna skupina: otroci v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, starši in zaposleni.

Dodatne možnosti

V posameznem šolskem letu so razpisane različne možnosti, ki jih ni mogoče predvideti. Odzvali se bomo na različna vabila za sodelovanje in udeležbo na dogodkih in aktivnostih v šolskem letu 2017/18.