SVETOVALNA SLUŽBA
Osnovna področja dejavnosti
Otroci s posebnimi potrebami
Svetovalni kotiček

SVETOVALNA SLUŽBA

Margareta Cerk, uni. dipl. soc. del.

Kontakt za vprašanja, pogovor in svetovanje na

Tel.: 059 075 301   ali      e-mail: svetovalno.delo@vrteczarja.si

Osebno se lahko oglasite v pisarni:

  • vsak dan med 8.00 in 14.00 uro,
  • po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

 

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalno delo s starši in zaposlenimi uresničujemo v skladu z letnim delovnim načrtom za tekoče šolsko leto, v katerem so predvidena strokovna srečanja in spopolnjevanja za zaposlene ter predavanja in srečanja za starše v okviru Šole dialoga za starše v vrtcu Zarja.

Svetovalna služba v vrtcu deluje na podlagi Programskih smernic – svetovalna služba v vrtcu (Čačinovič Vogrinčič, 2008).

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca in s tem tudi svetovalne službe, ki je opredeljen v Programskih smernicah, je zagotavljanje optimalnega razvoja otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba zagotavlja, vzpostavlja in vzdržuje pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka.

 PRVIČ V VRTEC

Prvič v vrtec - za starše otrok od 1. do 3. leta starosti

Prvič v vrtec - za starše otrok po 3. letu starosti

 

KAM SE ŠE LAHKO OBRNETE PO POMOČ?