Programi
Osnovni programi
Obogatitvene dejavnosti

Osnovni programi

Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev bo temeljila na javno veljavnem programu za predšolske otroke - Kurikulumu za vrtce. Strokovni svet za splošno izobraževanje je na seji dne 18.3.1999 sprejel program za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce. Sklep o potrditvi Kurikuluma za vrtce je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/99, dne 7. maja 1999.

V Izvedbenem Kurikulumu bomo sledili opredeljenim načelom in ciljem iz predpisanega Kurikuluma. Pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela bomo področja dejavnosti: jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje, preko aktivne vloge otrok, usmerjevalne vloge odraslega in sodelovalne vloge staršev med seboj prepletali in povezovali.

Organiziranost programov

V vseh oddelkih bomo izvajali dnevne programe in sicer v naslednjih starostnih obdobjih in vrstah oddelkov:

  • Prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let.
  • Drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

V obeh starostnih obdobjih bomo oblikovali oddelke v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05 in vse naknadne spremembe).

Poslovni čas bo prilagojen potrebam staršev oziroma enak kot v javnem vrtcu.