Programi
Osnovni programi
Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti

Kaj so obogatitvene dejavnosti v dnevnem programu

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih bomo v vrtcu izvajali občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate v vrtcu občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov ..., vključimo v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake, vendar je vedno nosilec dejavnosti vzgojitelj in ne zunanji sodelavec.

Obogatitvene dejavnosti izvajamo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, različnih projektov, Predbralne značke...

Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:

  • v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti,
  • kakovostna in pestra izvedba kurikuluma.

Odločanje o obogatitvenih dejavnostih

Pri načrtovanju in izvajanju obogatitvenih dejavnosti ravnamo skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZVrt, ki določa, da mora vrtec, vse finančne posledice povezane s temi aktivnostmi uskladiti z ustanoviteljem vrtca in z občino koncedentko. Vse obogatitvene dejavnosti so vključene v letni delovni načrt.

Stroški obogatitvenih dejavnost

Kadar dejavnost poteka v vrtcu, se razlike v ceni dejavnosti, ki nastane zaradi ugodnejše strukture kadra (tudi kadar gre za vključevanje zunanjih strokovnjakov) ali otrok ali drugih ugodnosti, ne vključuje v ceno programa. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, (vstopnina, prevoz, ...) plačajo starši.

Načrtovane obogatitvene dejavnosti

V vrtcu smo odprti za vključevanje teh vsebin v izvedbeni kurikulum, seveda ob polnem zavedanju in upoštevanju načela avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev. 

Izvajali jih bomo okviru šolskega leta v posameznem oddelku in na nivoju celotnega vrtca, v času delovne obveznosti zaposlenih v vrtcu.

Obogatitvene dejavnosti, ki bodo potekale v vrtcu in jih v celoti financira in načrtuje vrtec smo opredelili v Letnem delovnem načrtu vrtca in so namenjene vsem otrokom v vrtcu. Dodane so tudi obogatitvene dejavnost, ki bodo izvajane izven vrtca. Za izvedbo teh dejavnosti bomo skušali pridobiti dodatna finančna sredstva in s tem stroške za starše zmanjšati na minimum.

Obogatitvene dejavnosti uresničujemo na naslednje načine:

  • Dolgoročni projekti
  • Vsebinski sklopi
  • Dopolnilne dejavnosti in
  • Krajši projekti

Vse obogatitvene dejavnosti so načrtovane po konceptu kroskurikularnosti v oddelkih in vrtcu ter konceptu doživljajsko-čutne pedagogike in pedagogike poslušanja in pripovedovanja. Vsi projekti dolgoročni in krajši so obogatitev in dodana vrednost izvedbenega kurikuluma. Opisane dejavnosti so smiselno vključene v projekte na nivoju celega vrtca. Več o vsebinah je v razdelku Naši projekti.

Izvajali jih bomo okviru šolskega leta v posameznem oddelku in na nivoju celotnega vrtca, v času delovne obveznosti zaposlenih v vrtcu.
Obogatitvene dejavnosti, ki bodo potekale v vrtcu in jih v celoti financira in načrtuje vrtec smo opredelili v Letnem delovnem načrtu vrtca in so namenjene vsem otrokom v vrtcu. Letos bomo dodali tudi obogatitveno dejavnost, ki bo izvajana izven vrtca. Za izvedbo te dejavnosti bomo skušali pridobiti dodatna finančna sredstva in s tem stroške za starše zmanjšati na minimum.