PROJEKTI

PROJEKTI

Nadaljujemo z vsemi projekti, ki smo jih izvajali v preteklih šolskih letih.

Na podlagi rezultatov celostne evalvacije ugotavljamo, da imajo vsi projekti pozitivne učinke na področjih:

 • vzgojno-pedagoški učinek za otroke,
 • sodelovanja s starši in med starši,
 • krepitve generičnih kompetenc strokovnih delavcev,
 • bogatitve intelektualnega kapitala v vrtcu in
 • izvedbenih dejavnosti (z vsemi dopolnitvami), ki so mostovi povezovanja vrtca z ostalim okoljem.

Dodatne značilnosti dolgoročnih projektov v vrtcu Zarja so:

 • Vsak projekt sledi cilju medpodročnih povezav, povezava vseh področij kurikuluma, od gibanja do matematike.
 • Vsak projekt je kroskurikularen oz. deluje na ravni kurikluma kot celote.

V tem šolskem letu bomo imeli štiri osnovne projekte:

 • Projekt: Besede in jeziki
 • Projekt: Naš senzorni vrt ali vrnitev izkušnje
 • Projekt: Abeceda prometne varnosti
 • Projekt: Ne bojim se vode

Zgoraj našteti projekti so zaradi pozitivnih učinkov postali prepoznavni del »Zarjinega vzgojnega stila«. Realizacija posameznih projektov bo vsebinsko povezana z izvedbami v vsebinskih sklopih in dopolnilnih dejavnosti.

 

Besede in jeziki

S tem projektom smo začeli že v šolskem 2011/12, to pomeni sedem let procesa, ustvarjalnosti in razvoja. Projekt je zasnovan medkulturno in dialoško. Ta način omogoča povezovanje in vključevanje različnih ciljnih skupin prebivalcev – državljanov. Z aktivnostmi v projektu ustvarjamo PROSTOR ZA SOBIVANJE IN POSLUŠANJE JEZIKOV, to je inovativen projekt, ki presega administrativne delitve in povezuje različne oblike življenja.

Smernice projekta:

 • Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture, kot temelja vseh drugih pismenosti. Razvijanje te temeljne vsebine naj postane esencialna stalnica kurikuluma v našem vrtcu. Upoštevali bomo NACIONALNO STRATEGIJO ZA RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI, MIZŠ; 
 • Povečati strokovno skrb za razvoj bralne pismenosti otrok z drugim maternim jezikom. Pri tem bomo upoštevali strokovni dokument VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V SLOVENSKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM, MIZŠ;
 • Strokovni delavci v oddelkih bodo ponovno načrtovali vsebine in aktivnosti za razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture.
 • Projekt bo vitalno povezan z vsebinskim sklopom: »Jaz imam pa eno domislico«; poslušanje in pripovedovanje ter vsemi smiselnimi dopolnilnimi dejavnostmi v letu 18/19.
 • Povabljeni smo k izvedbi pilotnega projekta v okviru projekta "PlurAlps". Sodelovanje bo potekalo s projektnim partnerjem kot transnacionalnim partnerjem projekta PlurAlps in teritorialnimi deležniki kot predstavniki pilotnega projekta. Projekt bomo nadaljevali s Knjižnico F. Balantiča in drugimi partnerji iz predvidenega pilotnega projekta.
 • Utrjevali bomo profesionalne kompetence na področju medkulturnosti pri vseh zaposlenih.
 • Nadaljevali bomo že vpeljane dejavnosti in aktivnosti in jih vsebinsko nadgradili.

 

Naš senzorni vrt ali vrnitev izkušnje

Projekt izvajamo že od šolskega leta 2010/11. V projektu združujemo gozdno in doživljajsko pedagogiko. Doživljajska pedagogika omogoča dozorevanje in razvoj osebnosti otrok in odraslih. Ustvarjamo možnosti za tesen stik, dotik, poslušanje, okušanje, opazovanje… narave. Otroci spoznavajo lastnosti narave, njeno raznovrstnost, raznobarvnost… preko doživljanja-doživetja in na podlagi izkušnje ter praktičnega dela. Starši so v anketi za 17/18 ta projekt ponovno ocenili z najvišjo stopnjo zadovoljstva (4,8). To je najbolje ocenjen projekt s strani staršev.

Smernice projekta:

 • S projektom bomo nadaljevali v skladu s konceptom doživljajske pedagogike.
 • Sistematično vključevanje vsebin zgodnjega naravoslovja, ki razvijajo otrokov emocionalni odnos do narave, ki je predpogoj za oblikovanje odgovornosti do narave.
 • Nadaljevali bomo dejavnosti in aktivnosti in jih vsebinsko nadgradili.
 • Vzdrževali bomo razširjeni Kotiček za živali z različnimi prebivalci.
 • Vzdrževali bomo preurejeno mlako, ki je del kotička za živali.
 • Vrtički bodo vključeni v doživljajski in eksperimentalni koncept.
 • Sistematično urejanje gradiva za predstavitev in izmenjavo dobre prakse.

 

Abeceda prometne varnosti

Projekt izvajamo in razvijamo že od šolskega leta 2012/13. Koncept projekta ABECEDA PROMETNE VARNOSTI je transgeneracijski in interdisciplinaren.

Smernice projekta:

 • Nadaljevanje sistematične preventivne prometne edukacije otrok in posredno njihovih staršev; v vsakem oddelku in na ravni celotnega vrtca. 
 • Odzivanje na različne aktualne akcije v prometni preventivi.
 • Sodelovanje mednarodnem projektu ETM, na lokalnem nivoju.
 • Stalni pregled spletne strani JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA in izvajanje smiselnih preventivnih akcij in posredovanje primernega gradiva strokovnim delavcem v oddelkih in staršem.
 • Izvedba in nadaljevanje aktualnega projekta Pasavček, ki ga razpisuje zgoraj omenjena agencija.
 • Izvedba preventivne delavnice za starše in strokovne delavce v vrtcu Zarja, v sodelovanju s PP Kamnik z Zavodom Varna pot.
 • Izvedba preventivnih obiskov policistov v predšolskih oddelkih otrok, sodelovanje s PP Kamnik in drugimi zunanjimi sodelavci.
 • Utrjevanje ponotranjenega samozaščitnega in preventivnega ravnanja otrok – udeležencev v prometu v sodelovanju policisti prometniki in nevladnimi organizacijami.
 • Sodelovanje v projektu CityWalk za okrepitev vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti.[1]

Aktivno bomo sodelovali pri pripravi Lokalnega načrta hodljivosti (LNH) za traso ob Kamniški Bistrici (Perovo – Knjižnica Franca Balantiča) ter traso CIRIUS – Knjižnica Franca Balantiča.

[1] Odzvali smo se vabilu Občine Kamnik, ki sodeluje kot pilotna občina partnerja Razvojnega centra Srce Slovenije. 30-mesecev dolg projekt (od decembra 2016 do maja 2019) je bil odobren v okviru programa Podonavje in je sofinanciran iz dveh evropskih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Glavni cilj programa Podonavje je razvoj usklajenih politik in ukrepov na programskem območju, ki temeljijo na obveznostih iz strategije Evropa 2020.

 

Ne bojim se vode

Globalni cilji projekta: 

 • Vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec želimo zagotoviti prvo stopnjo sistematičnega procesa učenja plavanja.
 • Okrepiti zavest staršev o pomenu znanja plavanja njihovih otrok.

Operativni cilji projekta:

 • Prilagajanje otrok na vodo.
 • Usvajanje preprostih oblik gibanja v vodi.
 • Usvajanje preprostih oblik plavanja.
 • Oblikovanje pogojev za izvajanje plavalnih dejavnosti oz. pridobitev občutka za vodo in učinkovit zajem vode.
 • Krepitev občutka varnosti v vodi in podpora ob premagovanju strahu pred vodo pri posameznih otrocih.

Pomembno je vedeti, da je primarni cilj otroka, da se bo imel lepo, da ga ne bo strah, da bo užival s prijatelji, da se bo igral in šele drugoten je otrokov cilj, da se bo naučil plavati. Vse dejavnosti se izvajajo z zagotavljanjem ustrezne varnosti vseh udeležencev.