SVET STARŠEV

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v vrtcu oblikovan svet staršev.

Svet staršev vrtca:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje mnenje k predlogu o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih pomočnika direktorja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika staršev v svet vrtca.

Delo sveta staršev je javno, razen, kadar svet staršev odloči drugače.

Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Starši lahko izvolijo tudi namestnika člana sveta, ki se udeležuje sej sveta, kadar se jih ne more udeležiti prvo izvoljeni predstavnik.

Mandat članov sveta staršev, predsednika in namestnika traja dve leti. Njuna funkcija preneha v naslednjih primerih:

 • s potekom mandata,
 • z razrešitvijo,
 • ko otrok preneha obiskovati vrtec – je izpisan.

Član je lahko imenovan oziroma izvoljen v svet staršev dvakrat zaporedoma.

Članu sveta staršev funkcija preneha:

 • s potekom mandata,
 • z razrešitvijo,
 • ko otrok preneha obiskovati vrtec – je izpisan,
 • če je otrok premeščen v drugo skupino.

V skladu z zakonodajo, v vrtcu Zarja zagotavljamo in nudimo ustrezne pogoje za uresničevanje delovanja sveta staršev.

Starši, lahko pošljete pošto na Svet staršev na naslov ZASEBNI VRTEC ZARJA D.O.O. ZA SVET STARŠEV VRTCA, PEROVO 28, 1241 KAMNIK

PREDSTAVNIKI IN NAMESTNIKI PREDSTAVNIKOV STARŠEV PO ODDELKIH

ODDELEK FUNKCIJA IME IN PRIIMEK
MAVRICA    
  PREDSTAVNICA KLARA BRIŠNIK
  NAMESTNICA BRIGITA BERLEC SVETIC
SONČEK    
  PREDSTAVNICA NATALIJA KUNSTEK
  NAMESTNICA POLONCA ŽELE
KAPLJICA    
  PREDSTAVNICA ANDREJA PUCELJ
  NAMESTNICA VERONIKA KOS
OBLAČEK    
  PREDSTAVNICA TANJA TOMAŽIN
  NAMESTNICA VERONIKA LOŽAK KOLAR
MEGLICA    
  PREDSTAVNICA RAJKO MITIĆ
  NAMESTNICA SANDRA ZORE
VETER    
  PREDSTAVNICA TADEJ TROBEVŠEK
  NAMESTNICA VESNA ZABAVNIK
ZARJA    
  PREDSTAVNICA NATAŠA MATIJAŠEVIĆ
  NAMESTNICA KLEMENTINA KUNEJ URŠIČ
LUNICA    
  PREDSTAVNICA URŠKA BIZJAK
  NAMESTNICA AJDA ŠKROKOV
ZVEZDICA    
  PREDSTAVNICA ERIKA LUŽAR VIRIJANT
  NAMESTNICA PETRA ŽEBALJEC
ŽAREK    
  PREDSTAVNICA BOJANA PAVLOVIĆ
  NAMESTNIK KATJA PLEVEL
     
  PREDSEDNICA SVETA STARŠEV URŠKA BIZJAK
  NAMESTNICA PREDSEDNICE NATAŠA MATIJAŠEVIĆ

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18, Z DNE 19.6.2018

zapisnik-svet-starsev-21.6.2018.pdf

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18, Z DNE 29.9.2017

zapisnik-seje-sveta-starsev-28.9.17.pdf

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/17, Z DNE 21.6.2017

 zapisnik-seje-sveta-starsev-21.6.17.pdf

 

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/17, Z DNE 29.9.2016

svet-starsev-zapisnik-29.9.2016.pdf

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2015/16, Z DNE 23.6.2016

zapisnik-seja-svet-starsev.pdf