SVET STARŠEV

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v vrtcu oblikovan svet staršev.

Svet staršev vrtca:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje mnenje k predlogu o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih pomočnika direktorja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika staršev v svet vrtca.

Delo sveta staršev je javno, razen, kadar svet staršev odloči drugače.

Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Starši lahko izvolijo tudi namestnika člana sveta, ki se udeležuje sej sveta, kadar se jih ne more udeležiti prvo izvoljeni predstavnik.

Mandat članov sveta staršev, predsednika in namestnika traja dve leti. Njuna funkcija preneha v naslednjih primerih:

 • s potekom mandata,
 • z razrešitvijo,
 • ko otrok preneha obiskovati vrtec – je izpisan.

Član je lahko imenovan oziroma izvoljen v svet staršev dvakrat zaporedoma.

Članu sveta staršev funkcija preneha:

 • s potekom mandata,
 • z razrešitvijo,
 • ko otrok preneha obiskovati vrtec – je izpisan,
 • če je otrok premeščen v drugo skupino.

V skladu z zakonodajo, v vrtcu Zarja zagotavljamo in nudimo ustrezne pogoje za uresničevanje delovanja sveta staršev.

Starši, lahko pošljete pošto na Svet staršev na naslov ZASEBNI VRTEC ZARJA D.O.O. ZA SVET STARŠEV VRTCA, PEROVO 28, 1241 KAMNIK

PREDSTAVNIKI IN NAMESTNIKI PREDSTAVNIKOV STARŠEV PO ODDELKIH

ODDELEK FUNKCIJA IME IN PRIIMEK
MAVRICA    
  PREDSTAVNICA ŠPELA STOPAR
  NAMESTNICA TINA PROSEN
SONČEK    
  PREDSTAVNIK IZTOK SEBIČ
  NAMESTNICA KLEMENTINA KUNEJ URŠIČ
KAPLJICA    
  PREDSTAVNICA SABINA ADROVIĆ
  NAMESTNICA URŠKA BIZJAK
OBLAČEK    
  PREDSTAVNICA MAJA ŠOBA
  NAMESTNIK PAL SZOMI
MEGLICA    
  PREDSTAVNIK RAJKO MITIĆ
  NAMESTNICA KLARA KREGAR
VETER    
  PREDSTAVNICA KATARINA PEČANAC
  NAMESTNICA DANIJELA KNEŽEVIĆ
ZARJA    
  PREDSTAVNICA VANJA HOČEVAR
  NAMESTNICA SARA PODBREŽNIK
LUNICA    
  PREDSTAVNIK MITJA KEMPERLE
  NAMESTNIK DEJAN HRIBAR
ZVEZDICA    
  PREDSTAVNICA ULA TARTARA
  NAMESTNIK GAŠPER LAVRIČ
ŽAREK    
  PREDSTAVNIK MATJAŽ KOCIJANČIČ
  NAMESTNICA AZRA RADIĆ
     
  PREDSEDNIK SVETA STARŠEV MATJAŽ KOCIJANČIČ
  NAMESTNIK PREDSEDNIKA MITJA KEMPERLE

 

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20, Z DNE 25.9.2019

zapisnik-svet-starsev-25.9.2019.pdf

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19, Z DNE 19.6.2019 

zapisnik-svet-starsev-19.6.2019.pdf

 

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19, Z DNE 27.9.2018

svet-starsev-27.9.2018-zapisnik.pdf

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18, Z DNE 19.6.2018

zapisnik-svet-starsev-21.6.2018.pdf

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18, Z DNE 29.9.2017

zapisnik-seje-sveta-starsev-28.9.17.pdf

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/17, Z DNE 21.6.2017

 zapisnik-seje-sveta-starsev-21.6.17.pdf

 

ZAPISNIK PRVE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/17, Z DNE 29.9.2016

svet-starsev-zapisnik-29.9.2016.pdf

 

ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2015/16, Z DNE 23.6.2016

zapisnik-seja-svet-starsev.pdf