SVETOVALNA SLUŽBA
Osnovna področja dejavnosti
Otroci s posebnimi potrebami
Svetovalni kotiček

SVETOVALNA SLUŽBA

Margareta Cerk, uni. dipl. soc. del.

TELEFON

059 075 301

E-POŠTA

svetovalno.delo@vrteczarja.si

Osebno se lahko oglasite v pisarni:

 • vsak dan med 7.30 in 15.00 uro ali

 • po predhodnem dogovoru izven delovnega časa. 

S svetovalno delavko se lahko pogovorite:

 • o uvajanju vašega otroka v vrtec,

 • pri prehodu otroka iz enega oddelka v drugega,

 • pri prehodu v drug vrtec,

 • pri prehodu v šolo,

 • o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,

 • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, razveza oz. ločitev, selitev, smrt v družini, zdravstvene težave otroka ali staršev, odvisnost, socialno-ekonomske in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši, …),

 • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, samozadovoljevanje, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali nezainteresiranost, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega vedenja),

 • ko potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,

 • ko potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,

 • ko se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca...

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalno delo s starši in zaposlenimi uresničujemo v skladu z letnim delovnim načrtom za tekoče šolsko leto, v katerem so predvidena strokovna srečanja in spopolnjevanja za zaposlene ter predavanja in srečanja za starše v okviru Šole dialoga za starše v vrtcu Zarja.

Svetovalna služba v vrtcu deluje na podlagi Programskih smernic – svetovalna služba v vrtcu (Čačinovič Vogrinčič, 2008).

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca in s tem tudi svetovalne službe, ki je opredeljen v Programskih smernicah, je zagotavljanje optimalnega razvoja otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba zagotavlja, vzpostavlja in vzdržuje pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka.

KAM SE ŠE LAHKO OBRNETE PO POMOČ?