SVETOVALNA SLUŽBA
Osnovna področja dejavnosti
Otroci s posebnimi potrebami
Svetovalni kotiček

OSNOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI

 • svetovalno delo z OTROKI

Nudimo podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj.

 • pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodih iz ene v drugo skupino in prehodih v šolo,
 • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja,
 • pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini,
 • pomoč otrokom z razvojnimi težavami, otrokom s posebnimi potrebami.
 • svetovalno delo s STARŠI

Staršem je na voljo pomoč pri njihovem vključevanju v vzgojno-izobraževalno delo v oddelku.

 • uvajanje otroka v vrtec in vključevanje staršev v različne dejavnosti v vrtcu,
 • pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju,
 • pomoč, kadar je zaradi njihovih različnih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali materialno-ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj,
 • kadar potrebujejo individualni pogovor.
 • svetovalno delo z VZGOJITELJI in POMOČNIKI VZGOJITELJEV ter VODSTVOM

Z vzgojitelji in njihovimi pomočniki sodelujemo pri načrtovanju programa predšolske vzgoje, ugotavljanju stanja in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku, pri izvajanju programa za predšolske otroke v oddelku ter pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov.

Z vodstvom sodelujemo pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu. Opravljamo posvetovalno delo z vodstvom vrtca v okviru rednih ali občasnih kolegijev (delovni sestanki, sklici strokovnih aktivov, ipd.).

 • sodelovanje z ZUNANJIMI USTANOVAMI

Po potrebi sodelujemo s strokovnimi delavci iz ustreznih zunanjih ustanov (Center za socialno delo Kamnik, vzgojne posvetovalnice, zdravstveni domovi, vzgojno-izobraževalni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, socialno varstveni zavodi za usposabljanje, svetovalna služba v osnovni šoli, Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut, fakultetami in drugimi visokošolskimi izobraževalno-raziskovalnimi organizacijami, Republiškim strokovnim aktivom svetovalnih delavk in delavcev iz vrtcev in drugimi).