SVETOVALNA SLUŽBA
Osnovna področja dejavnosti
Otroci s posebnimi potrebami
Svetovalni kotiček

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (DSP)

V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo programe za predšolske otroke v skladu z 8. členom Zakona o vrtcih. Pri oblikovanju in organizaciji programov upoštevamo zakonodajo in normative, ki urejajo področje izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/11 in 90/12) imenujemo strokovno skupino za pripravo individualiziranega programa. Sestava strokovne skupine je vedno odvisna od individualnih potreb otroka, zato je tudi njena sestava lahko različna.

Za izvajanje dodatne strokovne pomoči sodelujemo z naslednjimi zunanjimi institucijami:

  • Osnovna šola 27. Julij, Kamnik
  • CIRIUS, Kamnik
  • Osnovna šola Roje, Domžale
  • Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana
  • drugo – glede na potrebe otrok

Vse informacije v zvezi s postopkom usmerjanja, vložitve zahtevkov in dostop do potrebnih obrazcev najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo na spodnji povezavi:

Spletna stran Zavoda RS za šolstvo.